Spracovanie odpadu

Zabezpečujeme odvoz, uloženie, likvidáciu a recykláciu vášho vyprodukovaného odpadu

Odvoz a preprava odpadu

Zahŕňa zhromažďovanie a odvoz odpadu od iných osôb a firiem veľkokapacitnými kontajnermi za účelom ďalšieho zhodnotenia alebo likvidácie

Likvidácia odpadu

Je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním. Ide o nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia, alebo ohrozenie zdravia ľudí – napr. spaľovanie, skládkovanie.

Recyklácia a zhodnocovanie

Predstavuje činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.

NA NAŠEJ PLANÉTE NÁM ZÁLEŽI

Zodpovedne spracujeme váš odpad. Využívame moderné technológie na ekologické spracovanie.

Naše Referencie